Home Archives

Youth Representatives on MBM -Executive Committee
 
 
1987
    Sonali Bapat
1988    Nitin Manohar
1989    Shilpa Joshi
1990    Vasant Moro
1991    Sangeeta Kukade    
1992     Seema Khandekar
1993    Mona Patki
1994    Sachin Pendharkar
1995    Kanchan Bhide
1996    Aneil Gokhale
1997    Sampada Kukade
1998    Neel Welling
1999    Sayali Tadwalkar
2000    Uma Welling
2001    Anup Rao
2002    Chinab Shanbhag
2003    Shalini Kulkarni  
2004    Sonali Rao
2005    Anisha Kharkar
2006    Mihika Kashyap
2007    Kruttika Nene
2008    Samir Kulkarni
2009   Prachi Deshpande

2010

2011 Neha Sule

2012

2013   Prajakta Awati

2014   Atharva Gokhale