Home Archives

Marathi Bhashik Mandal Toronto, Inc.

Year

President

1968-1970

Informal mandal

 

 

1971

Keshav Tilak

1972

Manda Tilak

1973

Pratap Rangnekar

1974

Gangadhar Deshpande

1975

Sharad Kawale

1976

Gangadhar Deshpande

1977

Sadanand Mankikar

1978

Anand Manohar

1979

Vasant Kulkarni

1980

Leela Tembe

1981

Atmaram Chaudhary

1982

Pushpa Wagle

1983

Sushila Heble

1984

Kashinath Ghanekar

1985

Dileep Thatte (for first 4 months)

Durga Pachapurkar (onwards)

1986

Vasant Junnarkar

1987

Shrikrishna Joshi

1988

Shrikrishna Joshi

1989

Shalan Khandekar

1990

Ajit Kukade

1991

Hemant Kandalgaonkar

1992

Shashi Joshi

1993

Archana Bapat

1994

Sunanda Tumne

1995

Nitin Khandekar

1996

Chitra Kulkarni

1997

Shashi Joglekar

1998

Prasad Gokhale

1999

Ravi Pendharkar

2000

Vaibhav Kulkarni

2001

Kashinath Ghanekar

2002

Madhusudan Bhide

2003

Anand Manohar

2004

Surekha Nimkar

2005

Avinash Kulkarni

2006

Suvarna Kulkarni

2007

Vijay Ratnaparkhe

2008

Vinata Kulkarni

2009

Jagdish Joshi

2010

Pravina Kale

2011

Amit Ambegaonkar

2012

Devayani Dhekne

2013

Meena Jategaokar

2014

Leena Deodhare